Koa 静态文件

静态文件

像一些静态文件的处理,Koa 也要现成的模块,省去我们自己需要从本地目录读取文件的很多步骤。

npm i koa-static 安装静态文件模块。

const static_ = require('koa-static')

app.use(static_(
    path.join(__dirname, './static')
))

这样的一两句代码,就完成了一个静态服务器的搭建,static 目录下的文件,就能支持通过路径访问。

Koa 教程 Koa 入门 Koa HTTP Koa 开发框架 Koa 路由 Koa 静态文件 Koa bodyparser Koa 视图 Koa 数据库 Koa 记录日志