Python 作用域

作用域

作用域是代码的影响范围,函数的内部有属于自己的作用域。

v = 1
def f():
 v = 2 # 没有影响到函数外部 v=1 的定义 | 只在函数内部这个范围产生影响

>>> v
1
>>> f()
>>> v
1

global

全局变量,设置之后变量的作用域被共享。

v = 1
def f():
 global v # 设置 v 为全局变量
 v = 2

>>> v
1
>>> f() # 执行函数就修改了 v 的值
>>> v
2

思考

v = 1
def f():
 print(v)

>>> f() # 函数内部可以获取函数外部的变量么?
更多教程 HTML5 教程 CSS3 教程 JavaScript 教程 JQuery 教程 React.js 教程 Node.js 教程 Koa2 教程 Python 教程 Linux 教程